تیم شاد خودرو

اعضای تیم

حمیدرضا شاد

مدیر عامل

مهدی شاد

رئیس هیئت مدیره