تیمی قدرتمند در شاد خودرو

اعضای تیم

حمیدرضا شاد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل