برگ سبز

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند مالکیت

 

1-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی خریدار (دفترخانه اسناد رسمی)

2-اصل فیش گاز، آب و یا برق بروز (تعرفه مسکونی/کدپستی دار/ بدون اخطاریه قطع/ از سال 96 تا به حال)

3-اصل بیمه نامه شخص ثالث

4-گواهی عدم خلافی موتور سیکلت

5-جهت احراز سکونت تهران برای متولدین شهرستان

مدارک بالابه همراه کپی برابر اصل سند مالکیت و یا اصل اجاره نامه (مبایعه نامه با کد رهگیری و  هولوگرام/ اگر سند و یا اجاره نامه به نام مادر یا پدر یا همسر خریدار باشد؛ کپی شناسنامه مادر و پدر ویا همسر  صفحه اول و دوم) الزامی هست.

 فرم مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی (برگ سبز)

– کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

– معرفی نامه فرم، سربرگ شرکت جهت معرفی نماینده شما به شرکت کویر موتور

– معرفی نامه، سربرگ شرکت جهت معرفی آقای محمد طالب به پلیس راهور ناجا

– اصل بیمه نامه شخص ثالث

– پی برابر اصل اساسنامه، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات و روزنامه رسمی شرکت

– اصل وکالتنامه نماینده شرکت جهت انجام امور مربوط به موتور سیکلت در صورت نبود وکالتنامه حضور – یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه نماینده ما در راهور الزامی می باشد.

 مدارک و شرایط انتقال سند :

1-موتورهای معمولی:

*سند موقت

*کارت ملی خریدار و فروشنده

*تسویه کامل موتور که بصورت اقساطی باشد (مراجعه خریدار به نمایشگاهی که خرید انجام داده وسپس 48 سااعت بعد از تسویه مراجعه به مرکز اسناد)

*پرداخت هزینه انتقال

2-موتورهای سنگین:

*ارایه سند کارخانه

*کارت ملی خریدار و فروشنده

*موتورهای حجم بیش ازCC  250   به جز چهار چرخها ارائه کارت فدراسیون شخص خریدار

*گرفتن عکس و چاپ از شاسی حک شده روی بدنه موتور

*پرداخت هزینه انتقال

دلایل عدم صدور برگ سبز راهور

1-خلافی

2-احراز سکونت

3-بیمه

4-انواع مغایرت‌ها (شاسی؛ پلاک؛ شماره موتور)

5-داشتن لیست پلاک (مالک بیش از یک پلاک داشته باشد)

نحوی دریافت سند سبز راهور از شرکت

1-اگر خرید بصورت نقدی باشد، حضور مالک همراه با کارت شناسایی الزامی می باشد.

2-اگر خرید بصورت اقساطی باشد، تا تسویه کامل اقساط برگ سبز راهور نزد شرکت باقی می ماند.